Otsinguvorm

Mesilasperede talvekadude uuring 2018/2019

COLOSS honey bee colony loss and survival survey 2018/2019

Mesilasperede talvekadude uuring 2018/2019

TÄIDETAV ALATES 1. maist 2019!
Lugupeetud mesinikud
Edastame teile tutvumiseks COLOSSi 2019. aasta küsimustiku.
Coloss küsimustiku ankeet asub aadressil:
https://www.bee-survey.com/index.php/418762?lang=et

Küsimustik võimaldab meil võrrelda teie vastuseid teiste mesinike omadega. Teie andmete põhjal saame hinnata mesilasperede suremise suhtelist riski ja mesinike otsuste, näiteks varroatoositõrje, mesilasperede rändeleviimise ja kärgede asendamise, vahelisi seoseid. Lisaks püüame kindlaks teha suremuse riski suhtelised erinevused eri piirkondades ja jälgida neis käimasolevaid uurimisprojekte. Te osaletegi sellises jätku-uuringus, mis lisab teie vastustele veelgi enam kaalu.

Küsimustikku on võimalik täita anonüümselt. Siiski on vajalik avaldada oma meiliaadress või telefoninumber, et saaksime vajadusel teile infot saata ja lisaküsimusi esitada.

Möödunud aastal (2018) tekitas mõni küsimus vastajates arusaamatust. Loodan, et paar järgnevat selgitust on küsimustikule vastamisel abiks.

Väga oluline on õigesti vastata, millises vallas ja millise asula lähedal teie mesila paikneb. Palun täpsustage enne küsimustiku täitmaasumist ka mesila postiindeks, seda saate teha aadressil https://www.omniva.ee/abi/sihtnumbrite_otsing.

Sarnaselt eelmisele on ka selle aasta küsimustikus mesilasperede talvekaod jaotatud kolmeks:

1. suremus pärast talvitumist, s.t. veel ELUS mesilaspere, kuid hukkus probleemse ema (nt lesehauet munev ema või ema puudumine) tõttu siiski;

2. suremus mesilaste hukkumise läbi looduslike tegurite tõttu (tulekahju, torm, üleujutus, vandalism, vargus, karu, nugis, hiir, rähn, langenud puu vms);

3. suremus hävis hukkumise läbi muul põhjusel või taru oli tühi (v. arvatud punktides 1 ja 2 nimetatud põhjused)

IGA KAOTATUD MESILASPERE PUHUL LOETAKSE HUKKUMISE PÕHJUSEKS VAID ÜHTE KOLMEST KATEGOORIAST. Talvekadude summa moodustub nende kolme küsimuse vastustest. See on vajalik, et saada aimu, mitu protsenti talvitunud mesilasperedest tegelikult hukkus, sest ka see, et mesilaspered ei hukkunud talvel või hukkusid looduslike tegurite tõttu, mõjutab talvekadude tulemust.

Küsimustikku täitma asudes võtke kindlasti käeulatusse materjalid, kust vajadusel kontrollida andmeid möödunud hooaja mesilasperede, mesilasemade (vanus, päritolu) ja ravi (varroatõrje) kohta.

Palun lugege küsimustikku tähelepanelikult ja vastake nii paljudele küsimustele kui võimalik. Kui teil tekib vastamisel probleeme, abistab teid mesindusprogrammi projektijuht Aivar Raudmets, kes suunab teid edasi teie piirkonna usaldusmesiniku juurde.

Küsimustik on avatud 1. maist kuni 1. juunini 2019

Palun pange tähele, et * tähistatud küsimused on kohustuslikud.
Küsimustikule vastamise õnnestumist kinnitab järgnev lause:
Täname teid väga küsimustikus osalemise eest.

Varuge vastamiseks aega vähemalt 15-20 minutit.

Oleme teile koostöö eest väga tänulikud!

Aivar Raudmets
Mesindusprogrammi 2017–2019 projektijuht
mesindusprogramm@gmail.com

Lisainfo küsimustiku kohta leiate 2019. aasta aprillikuu infolehes “Mesinik” lk 13-16.