Otsinguvorm

Eesti Mesindusprogramm

Tere tulemast mesindusprogrammi veebilehele!

Mesindusprogramm 2017 - 2019 on koostatud Eesti mesindustoodete tootmise ja turustamise üldtingimuste parandamiseks ja rakendatakse kolme mesindusaasta jooksul alates 01. august 2016.a. Käesoleva mesindusprogrammi mesindusaastaks loetakse 12 järjestikust kuud alates 01. augustist kuni 31. juulini. Mesindusprogrammi 2017-2019 raames rakendatakse kolme meedet: tehniline abi mesinikele ja nende organisatsioonidele ja kahjurite, mesilaste haiguste, eriti varroatoosi tõrje ning mesindustoodete analüüsimise laboratooriumide toetamine eesmärgiga aidata mesinikel oma tooteid turustada ja suurendada nende väärtust.

Mesindusprogrammi 2016- 2019 koostamise aluseks on järgmised õigusaktid:
 

  •  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671-854);
  •  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2015/1366, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses toetusega mesindussektorile (ELT L 211, 8.8.2015, lk 3-6);
  •  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 2015/1368, milles sätestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 kohaldamiseks seoses toetusega mesindussektorile (ELT L 211, 8.8.2015, lk 9-16);
  •  Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus, vastu võetud 19. novembril 2014. a. (RT I, 04.12.2014, 3).