Otsinguvorm

Mesinduse oskussõnastik

 

Mesinduse oskussõnastikku on koondatud mesindusalased käibelolevad mõisted. Oskussõnastiku vajadus on tingitud eelkõige sellest, et kaasajal on mesindusega tegelejate ring laienenud nii mesilaste pidajate, koolitajate kui ka mesindusalase väliskirjanduse
tõlkijate osas. Et luua ühine arusaam, on vajalik mesindusalast spetsiifilist sõnavara üheselt kasutada. Varem on ilmunud mesinduse oskussõnastik-käsiraamat. Käesolev on siiski ainult oskussõnastik, mis on koostatud teemade kaupa ja mille eesmärgiks on luua mesindusest tervikpilt. Seega on käesolev trükis ka üldhariv, kui alustada algusest ja lugeda järjest läbi kogu oskussõnastik. Samas on võimalik leida vastuseid ka üksikmõistetele. Trükise lõpus on mõistete alfabeetiline indeks, et lugejal oleks lihtsam leida teatud sõnale tähendus. Seega on võimalik luua mõistest sisuline arusaam ka siis, kui tutvuda ainult üksikmõistega. Oskussõnadega ei ole kaetud kogu ajaloo vältel mesinduses kasutatud meetodid, vaid on tehtud valik ja toodud välja tänapäeval mesinduses kasutatavate võtetega seotud mõisted. Oskussõnastik on mõeldud praktilistele mesinikele, mesinike koolitajatele ja väliskirjanduse tõlkijatele, samuti neile, kes on ainult meetarbijad, kuid tunnevad huvi mesilaste elu ja meetootmise vastu. Käesoleva trükise koostajal on pikaajaline mesinduse õpetaja kogemus noorte tasemekoolituses ja täiskasvanute täiendkoolituses. Õpetajatöö ja mesilaste pidajana osalemine Eesti Mesinike Liidu kaudu mesinike ühistegevuses, on kinnitanud vajadust värskendada käesoleva trükisega mesinduses kasutatavaid oskussõnu. Koostaja tänab abikaasa Marjet ja Eesti Mesinike Liidu liikmeid kasulike ettepanekute ja täienduste eest mesindusalaste mõistete lahtikirjutamisel. Trükise koostaja soovib mõnusat lugemist ja teadmiste täiendamist kõikidele mesindusest huvitatutele.


Lugupidamisega, Jaak Riis
2007. aastal